Medlemsbladet Småfiskern
 

Småfisker`n informerer

Røkting av reiskap

For å bidra til ein betre dyrevelferd og mindre forsøpling i havet er det krav til røkting av reiskap.

Garn, liner og teiner skal røktes, slik at skade og tap av fangst ikkje skjer. Garn, liner og teiner skal røktast minimum ei gong per veke, dersom ikkje anna er bestemt.

Dette kravet om røkting trer i kraft 1. juni 2020 og går fram av paragraf 28 i Utøvelsesforskriftautøvelsesforskrifta.

Tidlegare har det vore krav om at garn, ruser og teiner for enkelte artar skal røktast med bestemte mellomrom. No er reglane utvida til å omfatte alle typar garn, liner og teiner langs heile kysten. Det medfører ikkje endringar for reiskapstypar eller fiske og fangst etter arter som alt er pålagt ei røktingsplikt.

Røktingskravet gjeld både fritids- og yrkesfiskarar.

Kva er røkting?

Røkting av reiskapen inneber at ein trekkjer reiskapen, tar hand om fangsten og sjekkar at alt er i orden, før ein eventuelt set reiskapen ut igjen.

Spøkelsefiske

Når reiskap av ulike grunnar blir ståande att i sjøen og fisker, oppstår såkalla spøkelsesfiske. Spøkelsesfiske medfører dårleg dyrevelferd og ei ukjent beskatning av ressursar. Alle som fiskar har ei plikt til å drive fiske på ein slik måte at tap av reiskap kan unngåast.

Mister ein likevel reiskap skal eigaren prøve å sokne etter den og melde tap dersom reiskapen ikkje kan bergast.

Fritidsfiskarar kan melde mista reiskap inn på Fiskeridirektoratets Fritidsfiske-app.

Hvilke regler gjelder for fiske i sjøen  i 2012?

Dette er ikke ment som noen uttømmende innføring i reglene, siden der lokalt finnes områdereguleringer som en må forholde seg til. Listen under peker på de punktene som en må rette seg etter/eventuelt undersøke nærmere i forhold til hvor i landet en bor.
Er du av de som kun fisker til eget bruk, så er punktene A - D de mest aktuelle, men vær observant på punkt G i noen tilfeller. Skaff deg gjerne brosjyren "Kysten er din" (sist utgitt februar 2011). Den finnes også på internett under adressen
Vær også oppmerksom på at alle reguleringer blir vurdert hvert år, og det kan inntre endringer både i løpet av et år og ved et årsskifte.
http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/

A. Generell redskapsbegrensning for fritidsfiskere:
Håndsnøre/stang
1 juksamaskin
210 meter garn
300 linekrok
20 teiner eller ruser
NB! Husk at krabbeteiner skal ha 2 sirkelformede rømningshull  -ett på hver side  - nær bunnen, på minimum 80 millimeter. Dette er et tiltak for vern av hummeren.
I fritidsfisket er tillatt garnmengde redusert fra 210 meter til 165 meter fra 1.januar 2011. Den nye regelen vil gjelde for fiske etter torskefisk både nord og sør for 62°N.
Har du 165 meter bunngarn  etter torsk og 45 meter garn som ikke fisker etter torsk (eks. flytegarn) så er det en mulighet for å utnytte de 210 metrene.
Redskapsmengde gjelder pr. båt, selv om det er flere personer i båten.

B. Merking av redskap
All redskap skal være merket med eiers navn og adresse på minst et av vakene. Har redskapet ikke vak skal det merkes direkte på redskapet.

C. Nedsenking av garn/forbud mot redskapstyper/forbud mot fiske

 • Det er innført totalforbud mot fiske av ål. Dette gjelder på ubestemt tid for å bygge opp bestanden.
 • Det er innført totalforbud mot fiske av pigghå. Dette gjelder på ubestemt tid for å bygge opp bestanden som en mener er truet.
 • Fra 1.mars til 30. september skal alle garn med maskevidde 32mm eller større senkes ned slik at hele fangstdelen står under 3 meters dyp. Dette er et tiltak for vern av laks og sjøørret.
 • Fra 1.mai til og med 31.desember er det forbudt å fiske med torskeruser på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke.

      Dette er et tiltak for vern av hummeren….
Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte torskeruser i hummerfisketiden og ut 31. desember. Antallet hummerteiner og torskeruser kan likevel til sammen ikke overstige 10. Fra 1. januar til 30. april kan du fiske med inntil 20 teiner eller ruser. Dersom du fisker med både teiner og ruser, kan du ikke bruke mer enn 20 ruser og teiner til sammen.

 • Unntak for fiske etter leppefisk
  Ruser er et velegnet redskap til fangst av leppefisk, som brukes til avlusing av laks i oppdrettsnæringen. Fiskeridirektoratets regionkontor kan derfor gi dispensasjon fra ruseforbudet til fiskere som skal fiske leppefisk for omsetning.
 • Minste maskestørrelse i bunngarn sør for 62 grader er 126 mm (10 omfar). Dette gjelder fra 1.jan 2012. Nord for 62 grader nord er minste maskestørrelse i garnfisket etter torsk 156 millimeter.

D. Fredningstid
En del arter er fredet i deler av året, og der gjelder spesielle regler for hvordan en kan fange den. Vi nevner spesielt:

 • Hummer

Regler om minstemål , fangsttid og fangstredskap.
På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober klokken til og med 30. november.
For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober til og med 31. desember.
Felles regler for hele landet:

 • Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner.
 • Hummerteiner skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på minst 60 millimeter i diameter på hver side av teinen.
 • Hummer tatt med annen redskap enn hummerteiner skal settes tilbake i sjøen.
 • Fritidsfiskere kan bruke maksimalt 10 teiner til fangst av hummer.
 • Hummer med utvendig rogn er fredet hele året og skal settes tilbake i sjøen.
 • Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm.
 • Hummer kan ikke oppbevares i sjøen mellom 31.desember og 1. oktober.
 • I teiner som er satt ut for fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning i redskapet. Åpningens diameter skal være minst 80 millimeter. Dette kravet gjelder ikke yrkesfiskere.
 • Det er forbudt å bruke torskeruser på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke i perioden fra 1. mai til 31. desember. Yrkesfiskere kan søke om dispensasjon fra denne regelen.
 • Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte torskeruser i hummerfisketiden og ut 31. desember. Antallet hummerteiner og torskeruser kan likevel til sammen ikke overstige 10.
 • På Skagerrakkysten er det innført helligdagsfredning i hummerfisketiden.
 • I hummerfredningstiden er det en dybdegrense for fritidsfiskere på minimum 25 meter for setting av krabbeteiner fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista.
 • Det er ikke lov å sette eller trekke teiner for å fange hummer på kysten fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fra én time etter solnedgang til én time før solnedgang.
 • Laks, sjøørret og sjørøye
 • Vernesoner rundt mange bekker og vassdrag, kun fiske til spesielle tider og med spesiell redskap.
 • Ikke lov med garnfangst uansett.

E. Minstemål
Det er fastsatt minstemål for en del fiskeslag. Følgende minstemål gjelder også i fritidsfiske fra 2012:

Art

Område

Minstemål

Kveite, se fotnote

Hele landet

80 cm

Torsk

Sør for 64°N

40 cm

 

Nord for 64°N

44 cm

Hyse

Sør for 64°N

31 cm

 

Nord for 64°N

40 cm

Sei se fotnote

Hele landet 

32 cm

Rødspette

Vest for Lindesnes

29 cm

 

Øst for Lindesnes

27 cm

Krabbe

Nord for Rogaland

13 cm

 

Rogaland til svenskegrensa

11 cm

Hummer

Hele landet

25 cm

Stort kamskjell

Hele landet

10 cm

Sjøkreps

Hele landet

13 cm

 • Levende fisk under minstemål settes ut igjen.
 • Nytt av året er at kveite under minstemål
  (80 cm) skal settes ut igjen uansett om den er levedyktig eller ikke.
 • Sei til egen husholdning eller agn må ikke ha minstemål
 • For makrell tatt med krok eller garn gjelder ikke minstemål

F. Omsetning av fisk og skalldyr

 • Fisk og skalldyr skal kun omsettes gjennom eller med godkjenning av et av salgslagene.
 • Pr. 2011har fritidsfisker en maksimalkvote for omsetning av torsk på 1000 kilo i hele landet.
 • I noen fiskeri kan det være forbud mot deltakelse for fritidsfiskere. Pr. 2011 gjelder dette rognkjeksfiske i de 3 nordligste fylkene.
 • Ifølge havressursloven kan fritidsfiskere årlig maksimalt omsette for en verdi tilsvarende grensen for momsplikt registrering (kr. 50 000 pr. 2011)

G. J-meldinger
Fiskeridirektoratet utsteder hvert år meldinger som regulerer fisket for kortere eller lengre tidsrom for gitte områder eller arter. Meldingene kunngjøres i kystaviser og på fiskeridirektoratet sine informasjonssider. Dette gjelder særlig når fisket innenfor en totalkvote blir stoppet, og det ikke lenger er lov til å fiske denne arten for salg (eks makrell).